Etik Politikası


AMAÇ, Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden ve SA8000 Standardına sahip olan şirketimiz; SANEKS A.Ş. SA8000 Standardı gereğince , tüm yasal ve evrensel insan hakları beyannamesinde ve 182 Sayılı ILO sözleşmesince belirtilen şartlara uyması ve bu şartlar işletmede çalışan herkesi, işe yeni başvuru yapan kimseleri ve bünyesinde çalışmakta olduğu tüm tedarikçilerini kapsadığını taahhüt etmek
Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi ve Genç İşçi Çalıştırma
Yönetim, Saneks A.S.’de SA8000,Standardı gereğince, yasal ve uluslararası standartlarda belirtildiği gibi; 16 yaşını doldurmamış hiçbir kimse çalıştırılmayacağını, Ayrıca 16 yaşını doldurmuş genç işçilere diğer çalışanlardan farklı bir ücret politikası izlenmeyeceğini, Genç işçiler okullarına devam edebilecek şekilde çalıştırılacağını, genç işçilerin; okul, iş ve ulaşım zamanları hiçbir şartta günde 10 saati geçmeyecek şekilde olacağını ve günde 8 saatten fazla çalıştırılmayacağını ayrıca gece saatlerinde çalıştırılmayacağını taahhüt eder. Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi
Yönetim; İşletme içinde çalışan hiç kimse zorla çalıştırılamayacağını, Personelin standart işgününü tamamladıktan sonra işyerini terk etme hakkına sahip olduğunu ve organizasyonlarına makul bildirimde bulunmaları koşuluyla çalışmalarını sonlandırma hakkına sahip olduğunu taahhüt eder. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
Yönetim; İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaşam tarzı haline getirmeyi, tüm faaliyetlerde proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan yükümlülükleri ve uluslar arası standartlara uymayı, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri almayı ve tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi taahhüt eder.
Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi
Yönetim, tüm çalışanların; kendi seçtikleri sendikayı kurma, katılma ve düzenleme hakkına ve toplu sözleşme hakkına saygı göstermeyi, çalışanlardan birileri olur da sendika kurma, katılma sürecinde bulunursa hiç kimse tarafından hiçbir şekilde tehdit, herhangi bir baskı kurulmayacağını taahhüt eder.
Ayrımcılığın Önlenmesi
Yönetim, işletme içinde çalışan veya yeni başvuru yapan kimsenin dil, din, renk, ırk, cinsiyet, ulusal, bölgesel ve sosyal köken, doğum, engellilik, seksüel(cinsel) eğilim, aile sorumlulukları, politik görüş, medeni durum, sendika üyeliği, yaş, ücretlendirme vb hiçbir özelliğinden dolayı dışlanmasını önleyeceğini, ayrımcı ve kötü davranışlara maruz bırakılmayacağını taahhüt eder.
Disiplin/Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı, herhangi bir çalışanına cinsel, sosyal, psikolojik veya fiziksel taciz ya da kötü muamele yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini taahhüt eder. İşletmede çalışan herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallara uymayan kişiler yasal ve işletmeye özel disiplin cezaları (yazılı uyarı veya sözlü uyarı) ile cezalandırılır.
Çalışma Saatleri
İşletmede çalışan tüm personelin yasal haklarının tam ve düzenli olarak karşılanacağını, yasal çalışma saatlerini aşacak bir çalışma programı uygulanmayacağını taahhüt eder. Ucret ve Odemeler Yönetim, çalışanlarımız yasal ve endüstriyel asgari geçim şartlarına tabii olacak şekilde ücretlendiriceğini, ayrıca iş sözleşmelerinde belirtilen tarihler arasında düzenli bir şekilde ödeneceğini ve çalışanlarımızın ücretleri kanun dışı kesinti olmaksızın ödeneceğini taahhüt eder. Cevrenin Korunması
Yönetim, yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi ve azaltmayı, üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmayı, sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı, çevre dostu politikalar ve standartlar uygulayarak çevreye olan etkimizi minimuma indirmeyi taahhüt eder. Tedarikcilerle Iliskiler ve Kademeli Etki
Yönetim, ürün/hizmet aldığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları değerlendirme haritaları ile izlemeyi ve sosyal uygunlarını kademeli olarak yükseltmeyi taahhüt eder. Kuruluşumuz tedarik zinciri üzerinden sosyal sorumluluk uygulamalarını teşvik etmek amacıyla tedarikçiler/alt yükleniciler, özel iş ve işçi bulma kurumları ve alt tedarikçilere yönelik durum tespiti yapmaktadır.